Положення про Департамент культури Харківської міської ради

Додаток 24

до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликаннявід 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» в редакції рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 р. № 1824/19

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент культури Харківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент культури Харківської міської ради (далі – Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Департамент у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови.

1.3. Департамент є правонаступником Управління культури Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Департаменту підзвітні та підконтрольні заклади культури базової мережі місцевого рівня.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки.

2.2. Департамент у межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою у судах усіх інстанцій.

2.3. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

2.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується у встановленому порядку.

2.5. Юридична адреса Департаменту: місто Харків, вулиця Сумська, 64.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою Департаменту є забезпечення реалізації прав членів територіальної громади міста Харкова у сфері культури, спрямованих на задоволення їх культурних потреб та інтересів, вільного провадження культурної діяльності, свободи творчості; формування культурного простору міста та його розвиток.

3.2. Основні завдання Департаменту:

3.2.1. Створення умов для всебічного розвитку творчої особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання мешканців міста Харкова.

3.2.2. Забезпечення функціонування і розвитку підприємств та закладів культури (далі – комунальні підприємства та заклади культури), які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова.

3.2.3. Забезпечення фінансування комунальних підприємств та закладів культури, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова.

3.2.4. Сприяння діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій у сфері культури на території міста.

3.2.5. Сприяння зовнішньокультурним зв’язкам комунальних підприємств та закладів культури, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова.

3.2.6. Забезпечення проведення у місті культурних заходів.

3.3. Департамент при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації, національними меншинами.

4. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.1. Створює умови для розвитку культури, сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел на території міста Харкова.

4.1.2. Створює умови для всебічного естетичного виховання дітей та молоді.

4.1.3. Забезпечує функціонування і розвиток мережі музеїв, бібліотек, мистецьких шкіл, клубів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова.

4.1.4. Здійснює збереження нематеріальної культурної спадщини, в тому числі традиційної народної культури, фольклору, традицій, звичаїв і обрядів, народних художніх промислів та ремесел.

4.1.5. Організовує та проводить святкові та інші культурні заходи на території міста Харкова.

4.1.6. Сприяє реалізації творчих проектів.

4.1.7. Здійснює висвітлення культурних заходів шляхом створення медіапродукції і співпраці із засобами масової інформації.

4.1.8. Готує пропозиції для включення до проекту бюджету міста Харкова у сфері культури і мистецтва, бере участь в організації виконання програм, затверджених у складі Програми соціально-економічного розвитку міста Харкова, подає звіти про хід і результати їх виконання.

4.1.9. Вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації комунальних закладів культури.

4.1.10. Здійснює управління комунальними закладами культури, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, організовує їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення.

Координує діяльність закладів культури незалежно від форми власності на території міста Харкова.

4.1.11. Забезпечує організацію та проведення конкурсного добору на посади керівників комунальних закладів культури, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, а також роботу конкурсної комісії.

4.1.12. Проводить роботу щодо укладання контрактів із керівниками комунальних підприємств та закладів культури, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, переукладання, внесення змін до них, припинення їх дії.

4.1.13. Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та закладів культури, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова, вносить пропозиції щодо вдосконалення їх роботи.

4.1.14. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств та закладів культури, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Харкова.

4.1.15. Сприяє створенню недержавних закладів культури, клубів, мистецьких аматорських об’єднань, гуртків, студій за інтересами, провадженню ними діяльності.

4.1.16. Готує проекти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належить до компетенції Департаменту.

4.1.17. Здійснює розгляд звернень громадян та запитів на інформацію з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.1.18. Готує інформацію для подальшого надання її до Харківської обласної ради стосовно статистичних показників у сфері культури.

4.1.19. Готує у встановленому порядку в межах компетенції пропозиції щодо розгляду клопотань підприємств, закладів та організацій культури та мистецтва незалежно від форм власності щодо нагородження працівників галузі державними нагородами та нагородами органів місцевого самоврядування.

Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент, відповідно до чинного законодавства.

4.2. Департамент має право:

4.2.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2.2. Залучати за узгодженням з керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2.3. Організовувати та проводити наради, конференції, семінари, фестивалі, конкурси, виставки та симпозіуми працівників культури та мистецтва.

4.2.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій Харківської міської ради, засіданнях виконавчого комітету Харківської міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених Харківської міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.2.5. Надавати інформацію засобам масової інформації щодо культурних заходів, що проводяться у місті Харкові.

5. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1.До складу Департаменту входять:

5.1.1. Відділ культури по Індустріальному району.

5.1.2. Відділ культури по Київському району.

5.1.3. Відділ культури по Московському району.

5.1.4. Відділ культури по Немишлянському району.

5.1.5. Відділ культури по Новобаварському району.

5.1.6. Відділ культури по Основ’янському району.

5.1.7. Відділ культури по Слобідському району.

5.1.8. Відділ культури по Холодногірському району.

5.1.9. Відділ культури по Шевченківському району.

5.1.10. Інші відділи і сектори.

5.2. Створені у структурі Департаменту відділи культури по районах є самостійними виконавчими органами Харківської міської ради. Відділи культури по районах функціонують у складі Департаменту культури Харківської міської ради на правах юридичних осіб.

5.3. Діяльність створених у структурі Департаменту відділів культури по районах регламентується положеннями, які затверджуються рішенням Харківської міської ради.

5.4. Структура Департаменту затверджується міським головою.

5.5. Положення про відділи та сектори, які входять до складу Департаменту та не є юридичними особами, затверджуються директором Департаменту.

5.6. Особливості взаємодії структурних підрозділів Департаменту між собою регулюються наказами директора Департаменту.

5.7. Працівники Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посад за розпорядженням міського голови за поданням директора Департаменту.

5.8. Посадові інструкції працівників Департаменту затверджуються директором Департаменту.

6. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТУ

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

6.2. Директор Департаменту:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

6.2.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.

6.2.3. Контролює роботу працівників Департаменту, визначає ступінь відповідальності заступника директора Департаменту, керівників структурних підрозділів.

6.2.4. Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису Департаменту.

6.2.5. Видає у межах компетенції накази, контролює їх виконання.

6.2.6. Організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень з питань, що належать до компетенції Департаменту, та внесення їх на розгляд Харківської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

6.2.7. Розробляє проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, у тому числі нормативно-правового характеру у сфері культури. Проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, які стосуються сфери культури.

6.2.8. Планує роботу Департаменту, забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи Департаменту.

6.2.9. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Департаменту.

6.2.10. Затверджує положення про відділи та сектори, які входять до складу Департаменту та не є юридичними особами.

6.2.11. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакантних посад, заохочення та накладання стягнень, пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

6.2.12. Укладає контракти з керівниками закладів спеціалізованої мистецької освіти початкового рівня (або закладів освіти сфери культури), переукладає, припиняє їх дію та вносить зміни до них.

Погоджує укладання контрактів із керівниками інших комунальних закладів культури та комунальних підприємств, переукладання, внесення змін до них, припинення їх дії.

6.2.13. Погоджує статути (положення), структуру, штатні розписи комунальних закладів культури та підприємств комунальної власності територіальної громади міста Харкова, що закріплені за Департаментом, а також затверджує їх фінансові плани.

6.2.14. Забезпечує роботу з ведення діловодства та контролю в Департаменті.

6.2.15. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.

6.2.16. Представляє без доручення Департамент у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами.

6.2.17. Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків, має право першого підпису на банківських документах. Розпоряджається бюджетними та іншими коштами, переданими Департаменту в установленому порядку, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

6.2.18. Веде особистий прийом громадян, сприяє виконанню їх законних вимог і прохань, розглядає у встановленому порядку звернення громадян та запити на інформацію.

6.2.19. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.2.20. Забезпечує співробітництво Департаменту з іншими виконавчими органами Харківської міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.

6.2.21. Бере участь у пленарних засіданнях сесій, засіданнях постійних комісій, депутатських груп і фракцій Харківської міської ради, засідань виконавчого комітету Харківської міської ради, апаратних нарадах.

6.2.22. Інформує територіальну громаду міста Харкова про виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

6.2.23. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Департамент та чинного законодавства України.

6.3. Директор Департаменту має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту.

6.4. На час відсутності директора Департаменту виконання його обов’язків покладається розпорядженням міського голови на заступника директора Департаменту або іншого працівника Департаменту.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.